Zastupitelstvo obce Růžená se na svém zasedání dne 28. prosince 2011 usnesením č.6 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 / Úvodní ustanovení

Obec Růžená touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce.

Čl. 2 / Správa poplatku

(1) Správu poplatku vykonává obec Růžená.

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky1

Čl. 3 / Sazba poplatku

(1) Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti činí sazba :

Nádoba (popelnice) do 120 litrů – 2 400 Kč/rok

Nádoba (popelnice) do 240 litrů – 4 400 Kč/rok

(2) Výpočet poplatku podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem je uveden v příloze č. 1.

1 § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4 / Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově za celý kalendářní rok nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Celkovou částku za poplatníky dané nemovitosti odvádí obci plátce poplatku.

(2) Poplatek je možno uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, poštovní složenkou, kterou plátce poplatku obdrží od správce poplatku, bankovním převodem na účet správce poplatku č. 8220-681/100 vedený u Komerční banky, a.s. (variabilní symbol …/3722, přičemž první dvě nebo tři čísla před lomítkem jsou č.p./č. ev. příslušné nemovitosti).

Čl. 5 / Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje OZV č. 4/2010 ze dne 17. 2. 2010, o poplatku za komunální odpad.

Čl. 6 Všeobecná ustanovení

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy.2

Čl. 7 / Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. (Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. ledna 2012)

 

2 / zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,od 1. 1. 2011 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád