Zastupitelstvo obce Růžená se na svém zasedání dne 23. 5 2012 usnesením č.17 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

OZV_c.2-2012_odpad_Stránka_1 OZV_c.2-2012_odpad_Stránka_2 OZV_c.2-2012_odpad_Stránka_3