Krizový plán obce

Krizový plán obce Růžená

V souladu s ustanovením Zákona č. 240/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jsou podle § 21 orgány obce povinny:

 1. Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací, ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.
 2. Starosta obce dále
  1. Za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán,
  2. zajišťuje za krizové situace provedení stanovení krizových opatření v podmínkách katastru obce. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit
  3. plní úkoly stanovené starostou obce z rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP (Mnichovo Hradiště)
  4. odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
 3. V době krizového stavu starosta obce
  1. zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil HZS kraje,
  2. nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
  3. organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva
  4. zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
 4. Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené Zákonem 240/2000 Sb. Může hejtman kraje převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

Podle § 21 a) Obecní úřad

 1. dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací
  1. organizuje přípravu obce na krizové situace,
  2. poskytuje ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu ORP,
  3. vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§39 d), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní ORP v jehož správním obvodu se nachází.
  4. vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§39 e), a předává ORP,
  5. se podílí na zajištění veřejného pořádku ve spolupráci s Policií ČR
  6. plní úkoly stanovené krizovým plánem ORP při přípravě na krizové situace a jejich řešení.
 2. Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osob způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

 V souladu s ustanovením § 22

 1. při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je – li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklým, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení.
 2. Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

 

TELEFONNÍ SEZNAM PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE

Martin Široký                        starosta                      602 353 839
Zdeněk Mezera                     I.místostarosta           723 407 995
Pavel Maryška                      II. Místostarosta         728 451 388

Zásahová jednotka obce Růžená

Dunička Vít                            velitel jednotky          775 437 091

Nováček Miroslav                  velitel družstva          723 402 854

Cirhan Josef                            velitel družstva         733 703 188

Krizový štáb obce se po vyhlášení nouzové situace neprodleně sejde v zasedací

místnosti Obecního úřadu v budově číslo 7.