Povinně zveřejňované informace

Informace povinně zveřejňované podle zákona o svobodě informací č. 106/99 Sb.:

1. Název: Obec Růžená
2. Důvod a způsob založení: ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

§ 1

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2

1. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

2. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura“ open=“no“]Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu. Uvádí se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, včetně dalších infor- mací o vnitřních útvarech (odborech a odděleních) povinného subjektu. Lze uvést také a) seznam podřízených povinných subjektů (zhlediska podávání opravných prostředků) jako textovou informaci nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s uvedenými informacemi, b) seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, případně s hypertextovým odkazem na internetové stránky příslušné organizace.

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obec Růžená, Růžená 7, 589 01 Třešť
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Růžená, Růžená 7, 589 01 Třešť
4.3 Úřední hodiny: pondělí 15.00 – 18.00, středa 15.00 – 18.00
4.4 Telefonní čísla: 567 224 601
4.5 Čísla faxu:
4.6 Adresa internetové stránky: http://www.ruzena.cz/
4.7 Adresa e-podatelny: http://mu.trest.cz/gordic/ginis/app/poe01/
4.8 Další elektronické adresy:

5. Případné platby lze poukázat: Komerční banka Jihlava, číslo účtu: 8220681/0100

6. IČ: 00488658

7. DIČ: CZ00488658

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
8.2 Rozpočet:
https://ruzena.cz/obecni-urad/rozpocty-obce/
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=488658

9. Žádosti o informace: viz položka 4. Kontaktní spojení


10. Příjem žádostí a dalších podání: viz položka 4. Kontaktní spojení


11. Opravné prostředky: Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnu- tím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.


12. Formuláře: Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, pro formuláře v elektronické podobě vždy hypertextovým odkazem včetně příslušné elektronické služby, pokud existuje.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. Uvede se rovněž, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí. Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.

14.2 Vydané právní předpisy: Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinné- ho subjektu. Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb****). Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti. Usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv: Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné . Vzory licenčních smluv se uvádějí v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.

16.2 Výhradní licence: Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona. Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Pokud povinný subjekt začleňuje údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací do obecné výroční zprávy obsahující informace o jeho činnosti jako její samostatnou část (§ 18 odst. 2 zákona), lze uvést celou obecnou výroční zprávu. Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.